Leveringsvoorwaarden

BonPlaza is een onderdeel van MijnEigenKadootje VOF gedeponeerd onder KvK nummer 37151144. Derhalve alle overeenkomsten onder de leveringsvoorwaarden van MijnEigenKadootje VOF.


Hieronder staan de definities toegespitst op BonPlaza

Artikel 1 – definities:

Geschenkgerechtigde: de persoon in het bezit van de cadeaubon.

Webshop: de online shop waarin alle producten te vinden zijn en waaruit de geschenkgerechtigde een keuze mag maken.

Inlogcode: unieke combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord die recht geeft op de bestelling van één cadeaukaart.

Luxe cadeauverpakking: de cadeauverpakking met de waardebon waarop de gebruikersnaam en inlogcode vermeld staat.

Bestelperiode: het tijdvak waarbinnen de geschenkgerechtigde een keuze mag maken.

Cadeaubon: De door BonPlaza uitgegeven inlogcode + gebruikersnaam.

Artikel 2 – toepasselijkheid:

Artikel 3 – betaling en verrekening:

Artikel 4 – Geldigheid

De cadeaubonnen van BonPlaza hebben een geldigheidsduur van minimaal 1 jaar na uitgifte. Indien de cadeaubon is verlopen is deze opnieuw te activeren. De kosten voor het opnieuw activeren bedragen € 5,-, en wordt in mindering gebracht op het tegoed van de cadeaubon.

Artikel 5 – webshop

Door individuele instellingen op PC’s en/of netwerk/firewall/cookie beperkingen, kan het voorkomen dat sommige geschenkgerechtigden problemen hebben met bestellen. Zij kunnen dan wel hun instellingen aanpassen, dan wel de bestelling op een andere wijze doorgeven (andere computer of bestelbon) Daarnaast is gebleken dat 1% van de geschenkgerechtigden het bestelproces niet goed afrondt en daardoor geen bestelling plaatst terwijl zij in de veronderstelling zijn de bestelling wel juist te hebben afgerond.

BonPlaza aanvaardt geen aansprakelijkheid indien geschenkgerechtigden door één van bovenstaande redenen niet kunnen bestellen via internet of geen juiste bestelling hebben geplaatst. BonPlaza draagt er zorg voor dat alle geschenkgerechtigden hun vragen terecht kunnen op de link “contact”of middels onze pagina“veelgestelde vragen”.

Artikel 6 – Helpdesk

BonPlaza zorgt voor een telefonische helpdesk waar geschenkgerechtigden met vragen en opmerkingen terecht kunnen. Deze helpdesk zal tijdens werkdagen tussen 09.00 en 20.00 uur bereikbaar zijn gedurende de bestelperiode voor vragen en klachten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

BonPlaza is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 8 – Overig

Op deze leveringsvoorwaarden, alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voorvloeien uit of verband houden met de overeenkomst waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze leveringsvoorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, en die in de minne geschikt kunnen worden door partijen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Haarlem.

Deze leveringsvoorwaarden, versie 1.1 d.d. 19-08-2008 zijn leidend en op voorgaande leveringsvoorwaarden kan dan ook geen beroep worden gedaan.

sticker-bonplaza